You are here
Home > About
 

Fashionandcash  – designed to aspire

Witam Was!

„Fashionandcash” została stworzona z myślą o ludziach z aspiracjami.

Blog powstał w 2014 roku jako efekt chęci podzielenia się moimi doświadczeniami, pasjami oraz zdjęciami. Strona ewaluowała z czasem aspirując do portalu lifestylowo-biznesowego o szerszym zasięgu.

Na stronie znajdziecie posty o  modzie, designie i sztuce, architekturze, podróżach, biznesie mody i nie tylko, pieniądzach i inwestowaniu oraz inspirujących ludziach z pasjami, którzy wiele w życiu osiągnęli lub aspirują do wielkich osiągnięć w wielu ciekawych dziedzinach.

Portal przedstawia spojrzenie na życie i piękne otaczające nas rzeczy z perspektywy osoby praktycznej, związanej z branżą finansową a jednocześnie czerpiącej inspiracje ze świata sztuki , mody a także nowych technologii. Dzielę się z Wami tutaj zarówno moimi zdjęciami, wykonanymi przeze mnie i przyjaciół,  jak również inspiracjami z całego świata.

W postach znajdziecie spostrzeżenia i wskazówki dotyczące rynków finansowych, inwestycji oraz finansów osobistych, wynikające z kilkunastoletniego doświadczenia w branży finansowej a z drugiej strony  podpowiedzi w kreowaniu własnego stylu,  jak i gdzie ubrać się w zależności od sytuacji, jak urządzić dom czy mieszkanie, gdzie spędzić wakacje i gdzie zjeść czy przygotować potrawy, aby smakowały lepiej.

Nie jestem doradcą w tych dziedzinach, ale lubię inspirować innych. Moda i design zawsze były moją pasją. Od dziecka marzyłam o projektowaniu, malowałam, rysowałam i fotografowałam. Podobają mi się pięknie wykonane przedmioty, niebanalne i czasami kontrowersyjne ubrania. Lubię również ponadczasową klasykę.

Inspirują mnie podróże i ludzie, dlatego zbieram doświadczenia i rozmawiam z ludźmi, którzy robią coś wartościowego, mają pasje i te pasje realizują. Misją tego portalu jest inspirowanie ludzi do podążania za swoimi pasjami, stawania się „artystami swojego życia”, niezależnie od dziedziny i zainteresowań. Moją wizją natomiast jest stworzenie wirtualnego magazynu na miarę połączonych sił: „Vogue”, „Vogue Business”, „Harper’s Bazaar”, „The Business of Fashion” i „Forbes”, ale w moim stylu i w moim tempie.  Zdaję sobie sprawę, że to karkołomna wizja, ale od czego są marzenia, od tego, żeby je realizować…

Gocha to mój pseudonim, od mojego imienia Małgorzata, tak nazywali mnie w liceum i na studiach.  Mieszkam aktualnie w Polsce, ale marzę o cieplejszym i bardziej słonecznym miejscu.

Większość wpisów, jakie znajdziecie na Fashion&Cash jest mojego autorstwa,  tworząc wpisy korzystam również z informacji prasowych.

Jeśli chcecie współtworzyć „Fashion and Cash” lub nawiązać współpracę piszcie do mnie przez contact.

Zapraszam i dziękuję za odwiedziny.

Redaktor Naczelna – Gocha

Informacja:

Informuję, że tworząc tę stronę korzystam ze współpracy afiliacyjnej, co oznacza, że zakupy dokonane przez Was za pośrednictwem moich linków generują dla mnie niewielką prowizję. Będzie mi bardzo miło, jeśli docenicie moją pracę robiąc zakupy poprzez moje linki przekierowujące na strony sklepów.

Na stronie pojawiają się również personalizowane reklamy Google AdWords

 

Fashionandcash  – designed to aspire

Hello!

„Fashionandcash” was created for people with aspirations.

The blog was created in 2014 as a result of the desire to share my experiences, passions and photos. The website evolved over time, aspiring to a lifestyle and business portal with a wider range.

On the website you will find posts about fashion, design and art, architecture, travels, fashion business and more, money and investing as well as inspiring people with passions who have achieved a lot in life or aspire to great achievements in many interesting fields.

The portal presents a look at life and the beautiful things around us from the perspective of a practical person related to the financial industry and at the same time drawing inspiration from the world of art, fashion and new technologies. I share with you here both my photos taken by me and my friends, as well as inspirations from around the world.

In the posts you will find observations and tips on financial markets, investments and personal finance, resulting from several years of experience in the financial industry and, on the other hand, hints in creating your own style, how and where to dress depending on the situation, how to arrange a house or flat, where to spend your holidays and where to eat or prepare food to make it taste better.

I am not an advisor in these areas, but I like to inspire others. Fashion and design have always been my passion. Since I was a child, I dreamed of designing, painting, drawing and photographing. I like beautifully made items, original and sometimes controversial clothes. I also like timeless classics.

I am inspired by travels and people, which is why I gather experience and talk to people who do something valuable, have passions and pursue these passions. The mission of this portal is to inspire people to follow their passions, to become „artists of their lives”, regardless of the field and interests. My vision, however, is to create a virtual magazine to match the combined forces of “Vogue”, “Vogue Business”, “Harper’s Bazaar”, “The Business of Fashion” and “Forbes”, but in my style and at my pace. I realize that this is a breakneck vision, but what dreams are for, to make them come true…

Gocha is my pseudonym, from my first name Małgorzata, that’s what they called me in high school and university. I currently live in Poland, but I dream of a warmer and sunnier place.

Most of the entries you will find on Fashion&Cash are my own, I also use press releases when creating entries.

If you want to co-create „Fashion and Cash” or start cooperation, write to me via contact.

Welcome and thank you for visiting.

Editor-in-chief – Gocha

Information:

I inform you that when creating this blog I use affiliate cooperation, which means that purchases made by you via my links generate a small commission for me. I will be very pleased if you appreciate my work by shopping through my links redirecting to shopping websites.

Personalized Google AdWords ads also appear on the website.

 
Motto of this website/blog is: FASHION IS THE QUEEN AND CASH IS THE KING
I write in Polish, but you can use the Wordpress or Google translator.

 

Na stronie pojawiają się również personalizowane reklamy Google AdWords.

Gocha

Time Square w Nowym Jorku, mówi się o nim centrum świata.
Times Square w Nowym Jorku, mówi się o nim centrum świata – The center of the World – Times Square in New York
Top