You are here
Home > Privacy policy

 

Informacja dotycząca polityki prywatności:

Strona/witryna Fashion & Cash (https://fashionandcash.com) używa plików cookie (lub identyfikatorów w przypadku urządzeń mobilnych) w celu odpowiedniego targetowania reklam wyświetlanych przez dostawców reklam, również w celach analitycznych oraz statystycznych dotyczących zasięgu witryny oraz śledzenia procesu zakupów przez wykorzystywane technologie afiliacyjne.

W witrynie pośrednio używane są technologie, których używają serwisy: Wordpress, Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube , Reddit, Linkedin.

Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów.

Witryna fashionandcash.com używa adresów e-mail podanych przez użytkowników podczas zapisania się na Newsletter lub podanych w komentarzach, wyłącznie w celach przesyłania aktualnych informacji związanych z witryną, publikacjami oraz reklam i rekomendacji produktowych wraz z linkami do sklepów. Adresy e-mail zapisane są na bezpiecznym serwerze z certyfikatem SSL obsługującym aktualnie domenę fashionandcash.com oraz aktualnie używanej technologii do wysyłania newslettera oraz obsługi komentarzy.

Adresy IP użytkowników zapisywane są na w/w serwerze w celach statystycznych dotyczących zasięgu witryny oraz w celu śledzenia bezpieczeństwa w witrynie. Adresy IP są również śledzone przez wtyczkę Wordfence dla Wordpressa kontrolującą bezpieczeństwo w witrynie.

Administrator witryny zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, które nie są związane z tematem witryny, zawierają treści obraźliwe, niewłaściwe w ogólnie przyjętych normach współżycia społecznego lub linki w komentarzach prowadzą do stron o podejrzanych treściach.

Właściciel witryny nie odpowiada za politykę prywatności i bezpieczeństwa stosowaną na stronach, do których zamieszczone są linki na fashionandcash.com .

Powyższa polityka prywatności została opracowana zgodnie z najlepszą wiedzą i intencjami właściciela witryny w związku z wymogami GDPR.

Korzystając z witryny https://fashionandcash.com wyrażasz zgodę na wyżej opisaną politykę prywatności, która jest niezbędna do profesjonalnego i bezpiecznego prowadzenia witryny oraz dostarczania jak najbardziej dopasowanych treści.

 

Information regarding the privacy policy:

The website Fashion & Cash (https://fashionandcash.com) uses cookies (or “an identifier on your device” on mobile) to properly target the ads displayed by the advertising providers, also for analytical and statistic purposes and regarding the scope of the site and tracking the purchase process through the used affiliate technologies.

The website undirectly uses technologies that are used by websites: Wordpress, Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube, Reddit, Linkedin.

Google privacy policy

The fashionandcash.com website uses e-mail addresses provided by users when subscribing to the Newsletter or provided in the comments only for the purpose of sending up-to-date information related to the website, publications and advertisements and product recommendations along with links to stores. E-mail addresses are stored on a secured server with SSL certificate currently servicing the fashionandcash.com domain and currently used technology for sending a newsletter and commenting.

Users’ IP addresses are saved on the above mentioned server for statistical purposes regarding the scope of the website and for tracking the security on the website. IP addresses are also tracked by the Wordfence plugin for Wordpress that controls security on the site.

The website administrator reserves the right not to post comments that are not related to the topic of the site, contain offensive content, inappropriate in generally accepted standards of social interaction or links in the comments lead to sites with suspicious content.

The website owner is not responsible for the privacy and security policies applied on websites to which links are placed on fashionandcash.com.

The above privacy policy has been developed in accordance with the best knowledge and intentions of the website owner in relation to GDPR requirements.

By using the site https://fashionandcash.com you agree to the aforementioned privacy policy, which is necessary for the professional and safe running of the website and for providing the most-tailored content.

 

If you have any questions, write to: privacy.policy@fashionandcash.com

 

 

Top